I utgangspunktet er det Folkehelseinstituttet og norske myndigheter som gir føringer og råd for håndtering av pandemi. Det gjelder også til en viss grad i denne sammenheng, men norske myndigheter har delegert dette til kommunelegen/kommuneoverlege i hver enkelt kommune som selv må vurdere hvilke helsetiltak som er nødvendig. Det er derfor Bodø Kommune ved smitteoverlegen som er helsemyndighet i denne sammenheng.

I forhold til skipsfarten og håndtering av smittede eller mistanke om smitte skal denne type bistand kun gis av helsemyndighetene. Både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet videreformidler kun informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Både fører av skip og havnen er pliktige å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy.

Mottaksplikt i Bodø Havn
Som offentlig havn har vi mottaksplikt for fartøy som ønsker å legge til kai i Bodø. Det vil si at Bodø Havn ikke har myndighet til å nekte et skip å anløpe Bodø, samt nekte passasjerer å gå i land. Derimot kan Helsedirektoratet eller bystyret nekte passasjerer å gå i land fra skip. Det er smittevernloven som gir anledning til å hindre at passasjerer går i land.

Det er under ingen omstendigheter slik at Helsedirektoratet eller lokale helsemyndigheter kan pålegge havnen å gjøre egne vurderinger av hvordan situasjonen skal håndteres. Havnen er pliktig til å følge de føringer som kommer fra Helsedirektoratet og eller lokale helsemyndigheter.

Restriksjoner for skip til Bodø
Bodø kommune har bestemt at cruiseturister ikke får komme i land i Bodø inntil videre. Dette har Bodø kommune besluttet som et tiltak for å redusere mulig koronasmitte og Bodø Havn er pålagt å følge disse føringene. Cruiseskip kan legge til kai for å proviantere, laste og losse, men passasjerer og mannskap må bli om bord.

Skip som går i fast rute til Bodø, som Hurtigruten, hurtigbåter og ferger, vil inntil videre få lov til å ta passasjerer på og av i Bodø. Rederiene er selv ansvarlig for å gjøre tiltak for å begrense smitte.

Les forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Bodø kommune – Cruiseturister.

Iverksatte tiltak i Bodø Havn
Bodø Havn har en tett og løpende dialog med Bodø Kommune angående håndtering av situasjonen. I et forsøk på å forebygge og begrense smitte er følgende tiltak iverksatt pr. tidspunkt:

  • Tre språklig informasjonsmateriell om coronavirus og hygiene er hengt opp ved havnas hovedområder.
  • Informasjonsskriv rettet mot de som jobber innenfor turistnæringen, inklusive eget personell, er utstedt.
  • Full stopp i cruisetrafikken inntil videre.
  • Begrenset reiseaktivitet internt.
  • Fysisk møteaktivitet begrenses og om mulig foretas over Skype.
  • Kontorene stenges for besøkende og all kontakt foretas via telefon/e-post.