Navn: Tom-Roger Eidissen
Fartstid i Bodø Havn: 21 år
Stilling: Sikkerhetsoffiser
Hovedoppgaver: Fører av Solvik, ansvar for ISPS overvåking og tillitsvalgt


Hva er Bodø Havn for deg?
Bodø Havn er stort – det er eiendom og areal, logistikk, båt og det maritime. Det er porten inn til byen.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Arbeidshverdagen min varierer fra dag til dag.

I perioder er jeg mye ute med havnebåten, Solvik, og fungerer da som fører av båten. Når jeg er ute med havnebåten er det for å utføre ulike oppdrag. Noen ganger er jeg ute med dykkerne fra Bodø Kommune. Andre ganger er det med driftsavdelingen i Bodø Havn for å befare distrikskaiene eller hente oppsamlet søppel etter strandrydderne. I tillegg til å være fører av Solvik, har jeg også ansvar for vedlikehold av båten og må påse at de riktige sertifikatene er godkjente.

Som sikkerhetsoffiser har jeg ansvar for ISPS overvåkingen på havneområdet. Det innebærer at jeg må sørge for at alle retningslinjene til ISPS blir fulgt. Jeg har også ansvar for at sikkerheten opprettholdes når vi tar imot cruiseskip og andre internasjonale fartøy. I forkant av besøk av internasjonale fartøy, og da spesielt cruiseskip, må jeg sørge for at innleid vaktselskap har fått riktig opplæring i henhold til ISPS reglementet. Under besøket har jeg god dialog med SSO (skipets sikkerhetsoffiser) og ellers påser jeg at området er godt sikret slik at ingen uvedkommende kommer til.

En daglig rutine som sikkerhetsoffiser er å gå igjennom kameraovervåkingen på havneområdet. Dette gjør jeg for å få en oversikt over aktiviteten på området, spesielt på kveldstid og nattestid når vi ikke er på jobb. Har det skjedd noe unormalt i løpet av natten er det mitt ansvar å passe på at viktig dokumentasjon blir lagret som bevismateriale. Jeg gjennomfører i tillegg sjekkrunder på havneområdet for å kartlegge overliggende last. Som sikkerhetsoffiser har jeg også ansvar for at kvartalsviseøvelser som går på ISPS sikkerhet blir gjennomført. På øvelsene driller vi på enkeltelementer i sikringsplanen, sånn som adgangskontroll av kjøretøy og håndtering av spesifikke sikringshendelser.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Jeg jobbet som fisker i flere år, men det var et yrke som ikke helt passet familiesituasjonen. Etter å ha jobbet på et fiskemottak over en kortere periode, dro jeg en dag innom kontorene til Bodø Havn og snakket med Ragnar Tønder (daværende havnesjef). De hadde ingen ledige stillinger på daværende tidspunkt, men litt senere fikk jeg en telefon fra Bodø Havn med spørsmål om jeg ville begynne å jobbe i havna. Jeg begynte så å jobbe på driftsavdelingen i 1998, deretter gikk jeg over til havneoppsynet og så sikkerhetsoffiser som jeg jobber som i dag.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er at det er variert arbeid og gode arbeidskollegaer, som gjør at det er en glede å komme på jobb.